آجر و بلوک

آجر و بلوک

بلوک های چمن و بلوک های درهم تنیده

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

آجری شیب دار

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

سنگ عقب

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

سنگ فرش آجر

111
222
333
444

مسدود کردن

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8